Categorie
Actieve zuurstoftherapie
Gewichtsbeheersing
Momentum
Permsal Krachtige Magnesium
Pijnbestrijding
Zoeken
Beginpagina
Informatie
Retouren
Klantenservice
Contact
Voorwaarden
Disclaimer
Privacyverklaring
Richtlijnen Keurmerk
55604714606a9a2af0c31d7b278ebb53.png
06dbaf82739b9d8d8c22802f1b9e9834.jpg
  materashop

24 uur per dag Matera - 7 dagen per week MateraShop Raalte

  materashop
Keurmerk Veilig Winkelen
Matera Gezondheidscentrum verklaart hierbij dat op haar handelsactiviteiten de richtlijnen Keurmerk Veilig Winkelen van toepassing zijn.

Richtlijnen Keurmerk Veilig Winkelen
De richtlijnen van Keurmerk Veilig Winkelen vormen de basis van het Keurmerk dat door leden van het KVW wordt gevoerd. De richtlijnen zijn opgesteld vanuit een bindend wettelijk kader en omvatten de algemene beginselen die moeten leiden tot doel welke het KVW voor ogen staat:
het bevorderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van het kopen door consumenten op afstand en het toenemen van het vertrouwen van de consument bij hun aankopen op het internet.
De Keurmerk Veilig Winkelen richtlijnen:

Artikel 1: Definities
Consument: diegene die een product of dienst afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ondernemer: het (onderdeel van het) bedrijf dat lid is van Het KVW en goederen en/of diensten aanbiedt en meer dan zijdelings met consumenten (koop)overeenkomsten op afstand sluit.
Overeenkomst: elke overeenkomst die lijdt tot verkoop van goederen of diensten op afstand.

Artikel 2: Algemene bepalingen
Elke ondernemer onderschrijft deze richtlijnen en is gehouden om deze naar de letter en de geest van het KVW na te leven.
De Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder Boek 7, artikel 46a t/m 46j van het Burgerlijk Wetboek, is te allen tijde leidend en maatgevend.

Artikel 3: Informatie
Op de website van de ondernemer dient duidelijk het vestigingsadres en inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel gecommuniceerd te worden.
De prijzen van de goederen en diensten dienen duidelijk te worden vermeld, inclusief alle belastingen. Prijsverhoging na de totstandkoming van een overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke bepaling of de consument de gelegenheid wordt geboden de overeenkomst kosteloos weer te ontbinden.

Artikel 4: Communicatie
De ondernemer dient consumenten in staat te stellen met hem in contact te komen via een communicatiemiddel welke de ondernemer daartoe geëigend lijkt, mits deze niet onredelijk of bezwarend zijn voor de consument. De ondernemer streeft er te allen tijde naar om de consument op professionele en voortvarende wijze te woord te staan, waarbij kan worden volstaan met een elektronisch berichtsysteem indien deze in alle redelijkheid en billijkheid een snelle respons aangaande het probleem van de consument garandeert.

Artikel 5: Privacy
De ondernemer spant zich maximaal in om de overdracht en opslag van gegevens en transacties te beveiligen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Persoon- en contactgegevens die door de consument aan de ondernemer worden verstrekt worden in beginsel alleen aangewend om te komen tot de uitvoering en nakoming van de overeenkomst, en mogen nooit aan een derde partij worden verstrekt.
Aanwending van persoon- en contactgegevens voor andere doeleinden zoals commerciële aanbiedingen e.d.  is alleen toegestaan met instemming van de ontvanger en dient op consuments eerste verzoek daartoe te worden gestaakt.

Artikel 6: Aflevering
De ondernemer is gehouden het bestelde binnen veertien dagen na de bestelling af te leveren, bij gebreke waarvan de ondernemer de consument zonder uitstel in kennis dient te stellen en de mogelijkheid dient te bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden met terugbetaling van eventueel door de consument al gedane betalingen.

Artikel 7: Zichttermijn
Gedurende veertien werkdagen, gerekend vanaf de dag na ontvangst van de goederen dan wel op de dag van het sluiten van de overeenkomst in geval van een dienst, heeft de consument het recht de koop te ontbinden. Dit kan geschieden door zonder opgave van redenen de goederen te retourneren aan de ondernemer dan wel de dienst op te zeggen.
Dit herroepingrecht is uitsluitend van kracht indien de betreffende goederen zich in dezelfde staat bevinden als bij de aflevering, en is voorts niet van kracht indien de goederen op maat zijn gemaakt voor de consument dan wel snel kunnen bederven of verouderen dan wel in geval van een andere door de wet genoemde uitzondering.

Artikel 8: Terugbetaling
Indien een overeenkomst op wettige gronden wordt ontbonden ontstaat er ten gunste van de koper een terugbetalingsplicht. De ondernemer is gehouden om de door de koper betaalde bedragen binnen uiterlijk veertien dagen te restitueren.

Artikel 9: Geschillen
In geval van een geschil dient een consument eerst contact op te nemen met de ondernemer, die binnen redelijke termijn daarop dient te reageren. Indien het geschil niet naar tevredenheid wordt opgepakt kan de consument zich wenden tot Het KVW, die op haar beurt als bemiddelaar zal optreden tussen de ondernemer en de consument.
Indien geen oplossing wordt gevonden voor het geschil kan deze worden voorgelegd aan onze onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen. 
Foto
 
Winkelwagen
Aanbieding
Biocondil zijn filmtabletten gedoseerd aan 750 ml D-glucosamine HCL, 600 mg chondroitinesulfaat en 20 mg mangaangluconaat. Klinische studies hebben hun rol als beschermers en het kraakben aangetoon...

€ 44,00
Bestsellers
Momentum, Het originele afslank..
Biocondil 180 tbl.
Traumeel 100ml
Momentum Multi Vita
Traumeel H 250tbl
RSSFeeds
Login
Gebruiker
Wachtwoord
Login
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel